Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

bij de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling van een huishoudhulp met dienstencheques

Artikel 1 – Wettelijk kader

Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van het aanwenden van dienstencheques als betaalmiddel door de GEBRUIKER voor het ter beschikking stellen van een Huishoudhulp door het dienstenbedrijf XLG HOME nv, hierna “het BEDRIJF” genoemd.

Het gebruik van dienstencheques wordt geregeld door de Wet van 20/07/2001 tot bevordering van buurtdiensten en –banen en door het Koninklijk Besluit van 12/12/2001 betreffende de dienstencheques.

Artikel 2 – Toegelaten activiteiten

Enkel welbepaalde activiteiten mogen betaald worden aan de hand van een dienstencheque. Het gaat om activiteiten die uitdrukkelijk toegelaten zijn door de wet, met name:

– In het huis van de GEBRUIKER:

 • schoonmaken van de woning, ramen lappen inbegrepen
 • wassen en strijken
 • kleine occasionele naaiwerken
 • bereiden van maaltijden

– Buiten het huis van de GEBRUIKER:

 • boodschappen doen
  Men spreekt hier over dagelijkse boodschappen zoals het gaan naar het postkantoor, de bakker of de apotheker. De GEBRUIKER zal een gedetailleerde boodschappenlijst moeten verschaffen en zal aan de Huishoudhulp het nodige geld moeten geven om deze boodschappen te doen. De Huishoudhulp zal alle uitgaven verantwoorden aan de hand van de kastickets. In geen geval zal de Huishoudhulp geld voorschieten aan de GEBRUIKER. Voor de verplaatsingskosten bij deze boodschappen zal aan de GEBRUIKER een vergoeding per km (0,50 euro in 2023) in rekening gebracht worden.

Het moet altijd gaan om hulp van huishoudelijke aard. Men mag bijvoorbeeld NIET met dienstencheques betalen voor volgende taken:

 • klussen of  herstellingswerken, elektriciteitswerken, behangen en schilderen, kleine verbouwingswerken,…
 • tuinieren,
 • babysitten, opvang van bejaarden en zieken,
 • opvang en verzorging van dieren of van hun verblijven, kuisen van nesten en/of oprapen van uitwerpselen, enz.

Dienstencheques mogen slechts aangewend worden voor het betalen van hulp in het huishouden die plaats vindt in de privésfeer en niet in een professionele omgeving. Zo zijn volgende activiteiten NIET toegelaten:

 • onderhoud van gemeenschappelijke lokalen bij mede-eigendom (met inbegrip van hallen en trappen),
 • de schoonmaak van een dokterskabinet, een wachtzaal, een winkel, een fabrieksgebouw, een kantoorruimte,
 • de schoonmaak van een kamer of een studio die verhuurd wordt, enz.

In geval van een buitenverblijf, werd de voornaamste GEBRUIKER ingelicht dat de dienst van een Huishoudhulp in het kader van de dienstencheques niet kan plaats vinden indien de woning verhuurd wordt en een inkomen oplevert. Hij verklaart op erewoord dat de woning enkel voor privédoeleinden gebruikt wordt en verbindt zich ertoe het BEDRIJF onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke situatiewijziging.

Artikel 3 – Werkuren en prestaties

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de Huishoudhulp niet te doen werken buiten de tussen partijen overeengekomen uren, behalve met voorafgaande toestemming van het Kantoor. De GEBRUIKER zal de Huishoudhulp nooit op een zondag of feestdag doen werken.

Indien de GEBRUIKER het aantal te presteren uren wenst te verminderen, verbindt hij er zich toe een opzegperiode van 4 weken in acht te nemen. Deze aanvraag moet via e-mail of per gewone post bij het Kantoor ingediend worden.

De GEBRUIKER kan een beroep doen op een Huishoudhulp met:

 • een minimum van 3u per prestatie en per week of 3u tweewekelijks
 • een maximum van 9u per dag

Artikel 4 – Extra kosten, Betaling van de prestaties en Facturering

4.1. Extra kosten

a) Toegang tot de diensten van het BEDRIJF

 • Gebruikers in het Waalse gewest
  Vanaf 01/01/2024 is de toegang tot de diensten van een Huishoudhulp (M/V/X) niet meer onderworpen aan de betaling van extra kosten.
 • Gebruikers in het Brussels-Hoofdstedelijk gewest et het Vlaamse gewest
  De toegang tot de diensten van een Huishoudhulp impliceert de betaling van extra kosten onder de hieronder omschreven voorwaarden.De extra kosten dekken de kosten van het BEDRIJF voor de uitvoering van de dienst en in het bijzonder de kosten van beheer, begeleiding en verplaatsing van de Huishoudhulpen. In geen geval dekken de extra kosten de bezoldiging van de door de Huishoudhulpen geleverde diensten.

  Vanaf 01/01/2024 worden deze extra kosten berekend op basis van het aantal dienstencheques die maandelijks door de GEBRUIKER werden gebruikt en tegen een bedrag van € 1,50 per gepresteerd uur door de Huishoudhulp (M/V/X), met een maximum van € 15 per maand.

b) Facturering en betaling van extra kosten door de GEBRUIKERS in het Brussels-Hoofdstedelijk gewest en het Vlaamse gewest.

De extra kosten zijn te betalen op vertoon van een door het BEDRIJF trimestrieel opgestelde factuur en binnen de op die factuur aangegeven termijn.

De factuur wordt in digitale vorm meegedeeld. Indien de GEBRUIKER een factuur op papier wenst te ontvangen, moet hij dit uitdrukkelijk per post aanvragen op het adres van het Kantoor.

De betaling kan gebeuren via automatische bankincasso. De uitdrukkelijke toestemming hiervoor wordt door de GEBRUIKER gegeven via een SEPA-formulier dat aan de Overeenkomst wordt gevoegd.

In geval van laattijdige betaling is de GEBRUIKER, na verzending van de 1e herinnering overeenkomstig de voorwaarden en termijnen vermeld in artikel XIX.2 van het Wetboek van economisch recht, verplicht tot betaling van :

1) de wettelijke verwijlintresten, berekend vanaf het verstrijken van de termijn volgend op het versturen van de eerste herinnering: tegen de geldende wettelijke intrestvoet

2) een forfaitaire vergoeding waarvan het maximumbedrag als volgt wordt berekend in functie van het openstaande bedrag:

– Minder dan of gelijk aan €150: €20

– Tussen €150,01 en €500: €30 plus 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen €150,01 en €500.

– Meer dan €500: €65 plus 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven €500, met een maximum van €2.000.

Deze kosten moeten worden betaald op het rekeningnummer vermeld op de factuur, ten gunste van het BEDRIJF.

Indien de bedragen onbetaald blijven binnen de aangegeven betalingstermijn, niettegenstaande de aanmaningen die naar de GEBRUIKER werden gestuurd, zal het BEDRIJF het dossier overdragen aan de incassodienst.  De terugvorderingskosten zijn ten laste van de GEBRUIKER maar mogen, opgeteld bij de forfaitaire vergoeding, de bedragen vermeld onder 2) voor de berekening van het plafond van deze vergoeding niet overschrijden.

Het niet betalen van extra kosten na deze aanmaningen zal automatisch leiden tot de onderbreking of, bij gebrek aan regularisatie, tot de stopzetting van enige toegang tot de diensten van de Huishoudhulp ten voordele van de GEBRUIKER.

c) Geen terugbetaling in geval van beëindiging van de Overeenkomst

Voor zover dit niet het gevolg is van een contractuele tekortkoming van het BEDRIJF, zal de beëindiging van de Overeenkomst op grond van de artikelen 5 en 6 van de Algemene Voorwaarden geen aanleiding geven tot enige terugbetaling van de extra kosten aan de GEBRUIKER in het Brussels-Hoofdstedelijk gewest en het Vlaamse gewest.

4.2 Facturering van de prestaties van de Huishoudhulp

 1. a) Betaling met dienstencheques

De GEBRUIKER betaalt de Huishoudhulp enkel aan de hand van “elektronische” dienstencheques of, uitzonderlijk, aan de hand van “papieren” dienstencheques.

Deze cheques moeten worden besteld bij de onderneming SODEXO, die instaat voor het beheer van het dienstenchequesysteem. De GEBRUIKER moet zich bij dit bedrijf inschrijven om een gebruikersnummer te bekomen. De inschrijving is gratis. Elke bestelling van cheques moet gebeuren via overschrijving op één van de bankrekeningen van SODEXO naargelang de regio waar de GEBRUIKER zijn woonplaats heeft:

– Wallonië: BE15 0017 7247 4330
– Brussel-Hoofdstad: BE28 0017 7246 3620
– Vlaanderen: BE41 0017 7246 2610

Dienstencheques kunnen enkel gebruikt worden voor het vergoeden van gepresteerde arbeidstijd. Ze kunnen niet gebruikt worden voor andere onkosten zoals bv. de aankoop van materiaal of onderhoudsproducten.

 • Indien de GEBRUIKER met “elektronische” dienstencheques betaalt:De GEBRUIKER is verplicht zijn elektronische portefeuille vóór het uitvoeren van de prestatie en in voldoende mate te bevoorraden met dienstencheques.Het is aan de Huishoudhulp om het aantal gepresteerde uren in te geven via de mobiele applicatie voor werknemers.Het BEDRIJF valideert de gegevens die door de Huishoudhulp werden doorgegeven. Hierna wordt de GEBRUIKER via e-mail uitgenodigd om de prestatie te bevestigen of te betwisten via de Beveiligde Zone voor Dienstencheques op internet of via de mobiele applicatie voor gebruikers. Het aantal dagen waarover hij beschikt om de prestatie te bevestigen of te betwisten staat er aangeduid. Na afloop van deze termijn wordt de prestatie automatisch zonder tussenkomst van de GEBRUIKER gevalideerd.
 • Indien de GEBRUIKER met “papieren” dienstencheques betaalt:Per gepresteerd uur betaalt de GEBRUIKER één “papieren” dienstencheque. Hij vult de voorzijde van de dienstencheque goed leesbaar in, met een zwarte of donkerblauwe pen, zonder de vakjes te overschrijden. Hij vult de datum van de prestatie in, geeft aan om welk soort activiteit het gaat door het desbetreffende vakje aan te kruisen en ondertekent de dienstencheque. Hij overhandigt het totale aantal dienstencheques aan de Huishoudhulp, in overeenstemming met het aantal gepresteerde uren, onmiddellijk na elke uitvoering van Thuishulp. De achterzijde van de dienstencheque wordt door de Huishoudhulp ingevuld.De GEBRUIKER is ingelicht over het feit dat elke beschadigde of vervallen dienstencheque zijn waarde verliest, zodat het BEDRIJF desgevallend het recht heeft een nieuwe cheque op te eisen.Indien de GEBRUIKER, wegens uitzonderlijke redenen, de dienstencheques niet ten gepaste tijde kan overhandigen, zal hij het Kantoor moeten inlichten door aan de Huishoudhulp een attest mee te geven met de datum van de prestatie en het aantal uren waarvoor hij nog dienstencheques moet indienen. Hij zal deze dienstencheques overhandigen vóór het eind van de maand waarin deze prestatie begonnen is.
 1. b) Facturatie door SERIVIHOME

Onverminderd het recht van het BEDRIJF om de Overeenkomst te beëindigen onder de in artikel 6 uiteengezette voorwaarden, indien de door het BEDRIJF ingevoerde prestaties niet bevestigd worden via het internet gedurende 4 weken (bij “elektronische” dienstencheques) of indien één of meerdere dienstencheques gedurende 4 weken niet aan de Huishoudhulp worden overhandigd (bij “papieren” dienstencheques), factureert het BEDRIJF het aantal niet-bevestigde uren of uren waarvoor geen papieren cheques werden ingediend, vermenigvuldigd met het bedrag dat het Gewest op dat moment per cheque aan erkende dienstenbedrijven vergoedt (rond 28 euro in 2024). Alle facturen, uitgegeven door het BEDRIJF, ten laste van de GEBRUIKER, zijn onmiddellijk na ontvangst te betalen.

Indien de bedragen onbetaald blijven na de gevraagde betalingstermijn en er zonder succes herinneringsbrieven werden verstuurd, zal het BEDRIJF het dossier doorverwijzen naar de inningsdienst. Bijkomende inningskosten, vergoedingen en procedurekosten zijn voor rekening van de GEBRUIKER.

4.3.  Geschillen over facturen

Om door het BEDRIJF in aanmerking te worden genomen, dient elke betwisting met betrekking tot de door het BEDRIJF uitgeschreven facturen te gebeuren binnen een maximumtermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de factuur. De betwisting moet per e-mail worden toegezonden naar volgend adres:  contract@xlg.eu

Het BEDRIJF zal geen enkele betwisting die buiten deze periode wordt geuit in aanmerking nemen.

Artikel 5 – Beëindiging van de overeenkomst met opzegperiode

Deze overeenkomst is, ongeacht de tijdsduur, door elk der partijen opzegbaar zonder schadevergoeding, mits dit ten minste 4 weken van te voren wordt aangekondigd. Deze opzeg moet gemeld worden per aangetekend schrijven of via e-mail. De opzeggingsbrief heeft uitwerking de eerste werkdag die volgt op de datum van de verzending.

Overeenkomstig punt 6, alinea 1 van het Contract, mag de GEBRUIKER de Thuishulp niet opschorten tijdens deze opzegperiode.

Indien de GEBRUIKER zich niet houdt aan de opzegperiode, zal het BEDRIJF de GEBRUIKER factureren voor het aantal geplande maar niet uitgevoerde werkuren gedurende deze opzegperiode, tegen het bedrag dat het Gewest op dat moment per cheque vergoedt aan erkende dienstenbedrijven (rond 28€ in 2024).

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst zonder opzegperiode

 1. a) De overeenkomst kan beëindigd worden door elk van beide partijen, zonder opzegperiode of schadevergoeding:

indien de Thuishulp niet kon worden uitgevoerd gedurende meer dan 4 opeenvolgende weken (juli en augustus buiten beschouwing genomen).

 1. b) De overeenkomst kan beëindigd worden door elk van beide partijen, zonder opzegperiode:

in geval van een ernstige contractuele fout begaan door de andere partij.

Volgende gedragingen (niet-limitatief) worden beschouwd als ernstige contractuele fouten in hoofde van de GEBRUIKER:

 • de prestaties van de Huishoudhulp niet betalen:
  – HETZIJ wanneer deze “elektronische” dienstencheques gebruikt: door geen overschrijvingen te doen om elektronische dienstencheques te bekomen of de door het BEDRIJF ingevoerde prestaties niet te bevestigen via de Beveiligde Zone voor Dienstencheques op internet of via de mobiele applicatie voor gebruikers,
  – HETZIJ wanneer deze “papieren” dienstencheques gebruikt: door fysisch geen dienstencheques te overhandigen aan de Huishoudhulp;
 • de facturen van het BEDRIJF niet tijdig betalen;
 • hygiëne- en veiligheidsproblemen die werden vastgesteld bij de GEBRUIKER.
 1. c) De overeenkomst wordt van rechtswege en zonder schadevergoeding ontbonden:
 • indien het BEDRIJF zijn erkenning in het kader van de dienstencheques verliest;
 • in geval van ontbinding of faillissement van het BEDRIJF
 • indien er geen dienstencheques meer worden uitgegeven door de bevoegde overheid.

Artikel 7 – Verzekeringen

De Huishoudhulp wordt door het BEDRIJF verzekerd in het kader van arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk.

Het is aangewezen dat de GEBRUIKER een familiale verzekering afsluit die lichamelijke en/of materiële schade toegebracht aan derden (in dit geval de Huishoudhulp) dekt, voor het geval zijn persoonlijke aansprakelijkheid zou worden vastgesteld.

Indien de GEBRUIKER over waardevolle voorwerpen en/of unieke stukken beschikt, moet hij de Huishoudhulp (of vervanger) inlichten en vragen deze niet te poetsen.

Het BEDRIJF is verzekerd voor materiële schade, toegebracht aan de GEBRUIKER door de Huishoudhulp waarvan de aansprakelijkheid zou worden vastgesteld.

In alle gevallen zal een franchise van 250,00 € per schadegeval ten laste van de GEBRUIKER worden verrekend..

In geval van schade dient de GEBRUIKER binnen de 48 uur het BEDRIJF op de hoogte te stellen, via e-mail of per gewone post, met een gedetailleerde beschrijving van de schade en de omstandigheden van het ongeval. De GEBRUIKER zal vervolgens, maximum binnen de 10 werkdagen na het voorkomen van het ongeval, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, de foto’s van de zichtbare schade laten geworden aan het BEDRIJF, alsook de aankoopfactuur van het beschadigde voorwerp of een raming van de herstelkosten, en een gedetailleerde beschrijving van de schade en de omstandigheden van het ongeval. De eventuele terugbetaling kan enkel gebeuren na aanvaarding van het schadegeval door de verzekeringsmaatschappij. Bovendien houdt de verzekeringsmaatschappij rekening met de slijtage aan het voorwerp en/of met de eventuele gedeelde verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER.

Het BEDRIJF kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de GEBRUIKER de huishoudhulp voorziet van:

 • materiaal en gereedschap in slechte staat (bv. trekker, raamwisser, sponzen, …)
 • huishoudapparaten die oud en/of in slechte staat zijn (bv. stofzuiger, stoomreiniger, enz.)
 • producten die niet geschikt zijn voor het te reinigen oppervlak (bv. blauwe steen, gelakte meubelen, enz.)

Artikel 8 – Beschikbaarheid van de Huishoudhulp

Het BEDRIJF zal alles in het werk stellen om de aanvragen voor Thuishulp vanwege de GEBRUIKER te beantwoorden. Zij garandeert niet dat de vereisten van de GEBRUIKER volledig en permanent tevreden gesteld kunnen worden.

Het BEDRIJF zorgt ervoor dat, in de mate van het mogelijke, de diensten steeds uitgevoerd worden door dezelfde Huishoudhulp(en).

In geval van jaarlijks verlof of van korte afwezigheid (vb. ziekte van korte duur), verwittigt de Huishoudhulp of het Kantoor de GEBRUIKER van deze afwezigheid. De vervanging van de Huishoudhulp gebeurt niet automatisch: de GEBRUIKER die een vervanging wenst, dient dit te melden aan het Kantoor.

In geval van schorsing (ongeval, ziekteverlof, enz.) of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de Huishoudhulp die gewoonlijk bij de GEBRUIKER werkt, zal het Kantoor zo spoedig mogelijk contact opnemen met de GEBRUIKER om hem een alternatieve oplossing te bieden: hetzij de dienstverlening uitstellen, hetzij de dienstverlening verderzetten met een andere Huishoudhulp. Dit uitstel of deze vervanging kan echter niet gegarandeerd worden.

Indien, om enige reden die niet te wijten is aan de fout of nalatigheid van het BEDRIJF, de dienstleveringen niet uitgevoerd kunnen worden, kan de GEBRUIKER geen schadevergoeding eisen.

Indien de Huishoudhulp niet komt werken of het werk verlaat, zonder voorafgaand te hebben verwittigd, zal de GEBRUIKER het Kantoor hierover binnen de twee kalenderdagen inlichten.

Artikel 9 – Relatie tussen GEBRUIKER en het BEDRIJF

Voorafgaand aan iedere prestatie en ter waarborging van het welzijn van de huishoudhulpen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden, zal het personeel van de kantoren, gevestigd in het Waalse Gewest, zich met de Huishoudhulp naar de woning van de GEBRUIKER begeven, tenzij de GEBRUIKER schriftelijk bezwaar maakt na het verzoek van het BEDRIJF om een afspraak te maken.

De Huishoudhulp staat onder het hiërarchisch gezag van het BEDRIJF. In geval van moeilijkheden (problemen met het uurrooster, de kwaliteit van de dienst, het gebrek aan vertrouwen, enz.), meldt de GEBRUIKER dit rechtstreeks en enkel aan het Kantoor waarvan hij afhangt.

Indien binnen de 5 kalenderdagen geen klacht is overgemaakt aan het Kantoor, worden de uitgevoerde werken beschouwd als uitgevoerd naar wens van de GEBRUIKER en het gedrag van de Huishoudhulp wordt bevredigend geacht.

Met het oog de kwaliteit van de dienstlevering ter plekke na te gaan en te waken over het welzijn van de Huishoudhulpen tijdens de uitvoering van hun werk, kan het personeel van het Kantoor een bezoek brengen ten huize van de GEBRUIKER. De GEBRUIKER wordt minstens 48 uur voor de datum van de prestatie op de hoogte gebracht van dit bezoek.

Artikel 10 – Relatie tussen GEBRUIKER en Huishoudhulp

Er bestaat geen arbeidsovereenkomst tussen de GEBRUIKER en de Huishoudhulp. Ingeval van vragen of problemen dient de GEBRUIKER daarom het Kantoor te contacteren.

De GEBRUIKER geeft echter duidelijke en precieze richtlijnen aan de Huishoudhulp en houdt toezicht op de uitgevoerde prestaties. Hij licht de Huishoudhulp in over de te nemen voorzorgen bij het onderhoud van bepaalde delicate of kostbare voorwerpen.

De Huishoudhulp mag geen bloedverwant of aanverwant tot in de tweede graad zijn van de GEBRUIKER, noch dezelfde verblijfplaats hebben. Indien één van deze situaties zich voordoet bij de voorgestelde kandidaat, meldt de GEBRUIKER dit onmiddellijk aan het Kantoor.

De GEBRUIKER dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen zodat noch geld noch andere waardevolle zaken aan de Huishoudhulp worden blootgesteld. Bij vermoeden van diefstal of van elk ander strafbaar feit dat de Huishoudhulp tegen de GEBRUIKER zou hebben begaan, dient de GEBRUIKER steeds het Kantoor te verwittigen. Bij diefstal of bij eender welk strafbaar feit, dient de GEBRUIKER aangifte te doen bij de politiediensten om een PV op te laten maken.

Artikel 11 – Toegang tot de woning van de GEBRUIKER

Indien de GEBRUIKER niet aanwezig kan zijn, maakt hij, op eigen verantwoordelijkheid, de nodige afspraken met het Kantoor en de Huishoudhulp waardoor deze laatste toegang krijgt tot de woning (sleutel verborgen op een bepaalde plek of toevertrouwd aan een buur, uit- en aanschakelen van alarmen, enz.)

Als de GEBRUIKER een sleutel van zijn woning toevertrouwt aan de Huishoudhulp en/of aan het Kantoor, zullen deze laatsten, noch het BEDRIJF aansprakelijk gesteld kunnen worden voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade resulterende uit het verlies of de diefstal van deze sleutel.

Artikel 12 – Ter beschikking stellen van producten en materiaal

De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen en voor de keuze van het materiaal en de producten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit door de Huishoudhulp. Er wordt geen enkel materiaal of onderhoudsproduct ter beschikking gesteld door de Huishoudhulp noch door het BEDRIJF.

Hij verzekert dat deze producten enkel bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik. Deze mogen niet opgeslagen worden in verpakkingen of spuitbussen die niet van oorsprong zijn. De etiketten van deze producten moeten duidelijk leesbaar zijn. De GEBRUIKER mag de Huishoudhulp niet dwingen om oplosmiddelen en/of gevaarlijke producten (zoutzuur, bleekwater, ammoniak, Destop…) te gebruiken.

De GEBRUIKER zorgt er in het bijzonder voor enkel aangepaste producten en materiaal in goede staat ter beschikking van de Huishoudhulp te stellen om de gevraagde Thuishulp uit te voeren, met inbegrip van latex wegwerphandschoenen of een paar rubberen handschoenen voor WC’s en sanitaire ruimten.

Artikel 13 – Hygiëne & veiligheid op de werkplek

De GEBRUIKER is ertoe gehouden, als een normaal zorgvuldig persoon, ervoor te zorgen dat het werk wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

De GEBRUIKER verzekert de perfecte staat en werking van de door hem ter beschikking gestelde hulpmiddelen en materialen alsook de gemakkelijke bereikbaarheid ervan. Hij is als enige verantwoordelijk hiervoor alsook voor het inlichten van de Huishoudhulp over voorwerpen of plekken waarvoor welbepaalde materialen en/of producten al dan niet gebruikt mogen worden. Hij gaat na of de Huishoudhulp in staat is de door hem ter beschikking gestelde producten juist te gebruiken.

De GEBRUIKER verzekert dat de elektrische installatie zich in goede staat van onderhoud bevindt en voldoet aan de wettelijke voorschriften (alle niet-conforme situaties dienen geregulariseerd te worden, bv. loszittend stopcontact, stekker waarvan de bedrading bloot ligt, …)  Hij zorgt ervoor dat de Huishoudhulp niet in aanraking komt met gevaarlijke producten, scherpe voorwerpen zoals niet beschermde scheermesjes, messen, gebruikte injectiespuiten, glasscherven,…

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de Huishoudhulp in geen geval gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken te laten uitvoeren, zoals het verplaatsen van zware voorwerpen of meubels, de schoonmaak binnen de woning onder onaanvaardbare omstandigheden (rook, temperatuur, hygiëne,…), de schoonmaak buiten de woning bij regen, sneeuw en koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de Huishoudhulp geen hoogtewerk te laten uitvoeren en dus geen gebruik te laten maken van een trapladder van meer dan drie treden (of een ladder van meer dan 1 meter hoog) noch op de vensterbanken te laten klimmen.

De GEBRUIKER voorziet een verbanddoos die steeds ter beschikking wordt gesteld van de Huishoudhulp.

De GEBRUIKER zorgt ervoor dat de Huishoudhulp steeds in hygiënische en veilige omstandigheden tewerkgesteld wordt : de woning moet verwarmd worden in de winter, de Huishoudhulp moet de mogelijkheid krijgen om te drinken in de zomer en er mag in geen geval gevraagd worden uitwerpselen, dierstrooisel, gebruikt maandverband, vuil ondergoed en andere intieme voorwerpen te ontruimen. De GEBRUIKER zorgt er ook voor dat de Huishoudhulp gebruik kan maken van zijn sanitaire installaties (toilet, lavabo).

Indien de veiligheids-, gezondheids- en hygiënevoorwaarden, gemeld door de Huishoudhulp, niet voldoende zijn, kan het BEDRIJF beslissen een eind te maken aan de Thuishulp bij de GEBRUIKER, wat een beëindiging van de overeenkomst zonder opzegperiode met zich meebrengt.

In geval van onmiddellijk gevaar, mag de werknemer de arbeidsplaats verlaten zonder verwijl en zal het Kantoor hiervan onmiddellijk verwittigen.

In geval van een ongeval overkomen aan de Huishoudhulp bij de uitvoering van de activiteiten, dient de GEBRUIKER het Kantoor onmiddellijk te verwittigen.

Artikel 14 – Gebruik van tabak en telefoon

De Huishoudhulp mag in geen geval roken op de werkplaats.

De GEBRUIKER zal, als een normaal zorgvuldig persoon, erop toezien dat de Huishoudhulp in geen geval gehinderd wordt door tabaksrook.

Tenzij absoluut noodzakelijk, mag de Huishoudhulp in geen geval gebruik maken van het privé telefoontoestel van de GEBRUIKER of van eender welk ander toestel of systeem van de GEBRUIKER dat niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten.

Behalve in uitzonderlijke gevallen, mag de Huishoudhulp zijn eigen telefoon tijdens de dienstlevering enkel gebruiken voor de noden van de dienst.

Artikel 15 – Non-discriminatie en pesterijen

Het BEDRIJF biedt de GEBRUIKER een kwaliteitsdienstverlening aan die rekening houdt met de sociale leefsituatie van de GEBRUIKER en die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, het recht op informatie en het inzagerecht van de GEBRUIKER op de gegevens die hem aanbelangen, waarborgt.

Het BEDRIJF maakt geen enkel onderscheid op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd ten opzichte van de GEBRUIKERS bij het aanbieden en het toegankelijk stellen van de dienstverlening.

Het BEDRIJF en de GEBRUIKER mogen ook ten opzichte van de Huishoudhulpen geen onderscheid maken op grond van dezelfde beschermde criteria.  Bij niet-naleving van deze bepaling door de GEBRUIKER wordt de Thuishulp stopgezet ten laste van deze laatste.

Overeenkomstig de in het Waalse Gewest geldende reglementering zal de GEBRUIKER die zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuken op de wetgeving inzake dienstencheques, aan bedreigingen of agressie tegen een Huishoudhulp, aan discriminatiepraktijken (in de meest ruime zin) of aan pesterijen, geen Waalse dienstencheques meer kunnen bestellen of gebruiken en dit gedurende een periode van één jaar (tot vijf jaar in geval van recidive).

Artikel 16 – Videobewaking

Het gebruik van een videobewakingssysteem in de woning van de GEBRUIKER, zonder dat de Huishoudhulp hiervan op de hoogte is, betekent een schending van de persoonlijke levenssfeer. De GEBRUIKER die over zulk een installatie beschikt, dient de Huishoudhulp en het BEDRIJF in te lichten over het aantal camera’s en op welke plekken in zijn huis deze zich bevinden alsook de reden waarom hij deze gebruikt . De bewaking door camera’s mag in geen geval tot doel hebben de prestaties van de Huishoudhulp te controleren en de eventuele beelden zullen niet mogen gebruikt of doorgegeven worden om deze te beoordelen.

Artikel 17 – Behandeling van de gegevens

Het BEDRIJF gebruikt de persoonsgegevens die de GEBRUIKER hem doorgeeft om de dienstverlening van een Huishoudhulp in te plannen en om deze te kunnen opvolgen. het BEDRIJF verzamelt de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (naam, voornaam, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer, gebruikersnummer, rijksregisternummer) alsook de gegevens die de GEBRUIKER vrijwillig doorgeeft. Deze gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

Het BEDRIJF mag de GEBRUIKER newsletters toesturen, alsook uitnodigingen voor haar evenementen of aanbiedingen overeengekomen met haar handelspartners.

Alle overige informatie over de behandeling van de gegevens kan geraadpleegd worden in de Privacy Policy van het BEDRIJF, gepubliceerd op de website www.xlg.eu.

Artikel 18 – Herroepingsrecht voor online gesloten overeenkomsten

Overeenkomstig de artikelen VI.47 en volgende van het Wetboek van Economisch Recht beschikt de GEBRUIKER over een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de datum van sluiting van de Overeenkomst. De GEBRUIKER kan het BEDRIJF op de hoogte stellen van zijn voornemen om dit recht uit te oefenen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de maatschappelijke zetel door middel van het formulier https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Van de herroepingstermijn kan gebruik worden gemaakt op voorwaarde dat binnen voornoemde termijn geen enkele prestatie uit hoofde van de Overeenkomst werd verricht.

Article 19 – Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform)

In geval van een geschil met betrekking tot de Overeenkomst, kan de gebruiker zich richten tot het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) via volgende link: http://ec.europa.eu/odr. Dit platform wordt door de Europese Commissie beschikbaar gesteld om onlinewinkelen veiliger en eerlijker te maken door toegang te bieden tot goede instrumenten voor geschillenbeslechting.

 

 

Wenst u een huishoudhulp te bekomen ?

Wenst u een huishoudhulp te bekomen ?

Dank u voor het invullen van het online formulier.

Frequentie van bezoeken
Bent u al geregistreerd als gebruiker van dienstencheques bij Pluxee (voorheen Sodexo)?
Papier of elektronisch?
GDPR